Правління - виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю банку. Кількісний склад Правління банку - 5 осіб.

Члени Правління призначаються Спостережною Радою.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю банку, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Спостережної Ради.

До компетенції Правління банку відноситься:

 • внесення пропозицій щодо порядку денного Загальних зборів, а також пропозицій щодо внесення змін і доповнень до Статуту банку;
 • формування штатного розкладу банку, а також підбір і підготовка кадрів;
 • керівництво роботою структурних підрозділів банку;
 • визначення системи діловодства в банку, у тому числі загальні умови і порядок підписання договорів, укладених банком, грошово-розрахункових документів і кореспонденції;
 • затвердження Положень, Регламентів, Порядків та всіх інших внутрішніх документів та Інструкцій;
 • визначення розміру процентних, комісійних та інших видів винагород за операціями банку;
 • вирішення інших питань, визначених Положенням про Правління.

Правління підзвітне Загальним зборам і Спостережній раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені банку у межах, встановлених Статутом банку і чинним законодавством.

 

Склад Правління ПАТ «МЕЛІОР БАНК»

Романчук Лариса Григорівна
Голова Правління.
Обрана рішенням акціонера 10.11.2011 р. Має вищу економічну освіту. В банківській системі з 1996 року.
Зона відповідальності:

 • загальна організація роботи Правління;
 • юридичне управління;
 • управління інформаційних технологій;
 • управління безпеки;
 • управління фінансовими ризиками;
 • адміністративне управління.
  
Гулько Олег Миколайович
Заступник Голови Правління.
Обраний рішенням Спостережної Ради 28.02.2012 р. Має вищу економічну освіту.
Зона відповідальності:

 • управління активних операцій;
 • управління цінних паперів;
 • казначейство;
 • організація роботи Кредитного комітету.
 
Колосенко Катерина Антонівна
Головний бухгалтер.
Обрана рішенням Спостережної Ради 20.02.2012 р. Має вищу економічну освіту.
Зона відповідальності:

 • організація повноти та достовірності бухгалтерського обліку;
 • управління бухгалтерського обліку;
 • управління обліку операцій клієнтів;
 • управління статистичної звітності.
 
Березан Світлана Миколаївна
Начальник управління фінансового моніторингу.
Обрана рішенням Спостережної Ради 07.02.2012 р. Має вищу економічну освіту.
Зона відповідальності:

 • організації дотримання банком та його структурними підрозділами вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму;
 • організації внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму;
 • управління фінансового моніторингу.